Mešní kaple Panny Marie Pomocné ( r.č. 3039)

kaple na Červené u Kašperských Hor
foto : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/%C4%8Cerven%C3%A1-n%C3%A1ves.jpg/375px-%C4%8Cerven%C3%A1-n%C3%A1ves.jpg

mešní kaple Panny Marie Pomocné stojí na návrší uprostřed návsi osady Červená a tvoří tak nápadnou pohledovou dominantu sídla. Jedná se o jednolodní stavbu s orientací cca J – S a trojbokým závěrem presbytáře, k němuž je přistavěna nižší trojboká sakristie. Loď i presbytář překryty sedlovou střechou v závěru zkosenou do polygonální valby.V průčelí hranolová věž s hodinami, vrcholí polygonální cibulovou bání s lucernou, další cibulí, makovicí a křížem. V lodi vysoká obdélná okna, nad nimi půlkruhová okénka ( celkem 12 oken), pilastry vzpínající náznak trojúhelného štítu.

kaple Panny Marie Pomocné v Červené
foto: Milan Bechyně

První zpráva o Červené z  13.4.  1356 v privilegiu Karla IV, pro Heinczlina Badera zařazuje osadu mezi nejstarší sídla výše položených částí Šumavy ( 795 m.n.m). Nejstarší dějiny těchto míst mají souvislost s rýžováním zlata ( jak upozorňuje německý název vesnice – Rothsaifen) i s budováním Zlaté Stezky do Pasova. Ves patřívala ke hradu Kašperku, v roce 1584 získaly Červenou Kašperské Hory.

Na místě dnešní svatyně stávala původně kaplička zasvěcená oblíbené ochránkyni horníků – sv.Anně. V polovině 19. století byla tato kaple značně zchátralá a svými malými rozměry již neodpovídala potřebám větší osady. V květnu 1856 místní učitel Antonín Frána a kaplan z Kašperských Hor vystoupili s příznivě přijatým návrhem, aby se v Červené postavila nová kaple, tentokrát zasvěcená Panně Marii Pomocné.

K realizaci záměru se spojili téměř všichni obyvatelé Červené a nejbližšího okolí, zejména sedláci a chalupníci, a tak nový stánek Boží v Červené stál již o svátku Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna 1856. K výstavbě kaple byli přijati zednický mistr Václav Gruber a tesařský mistr Augustin Waclawick – oba z Kašperských Hor. Oltář namaloval P. Ignác Schmidt, druhý kaplan v Kašperských Horách.

V roce 1892 bylo opravováno vnitřní zařízení kaple, opatřeny dvě nové lavice a kazatelna, krajanka Karolína Fischerová, žijící ve Vídni, pořídila za částku 70 zlatých nový oltářní obraz představující Pannu Marii Pomocnou.

PANNA MARIA POMOCNÁ – obraz od neznámého malíře v kapličce u Nepomuka na Plzeňsku
foto : http://nd06.jxs.cz/681/072/75be7341de_100062298_u.jpg

Svatí a Maria nezatemňují obraz Boha, naopak, odkazují na Boha jako nic jiného. Každý svatý je odrazem a obrazem Krista; v každém stejně se znovu uskutečňuje vtělení Boha, protože v něm bylo dosaženo to, čím by měl být každý člověk, totiž „další Kristus“ (srov. Pavlovy listy). Sama Marie se v Magnificat (L 1,46-55) modlí: „Veliké věci se mnou učinil ten, který je mocný.“ Pokračuje ale dále: „Proto mne budou blahoslavit všechna pokolení.“ Můžeme při tom chybět? Proto nechť je připojena výzva, kterou my katolíci směřujeme k Marii. První část je vyňata z evangelia a neopakuje nic jiného než pozdrav, kterým Marii poctil anděl a Alžběta (L 1,28-42). Druhá část je připojena církví a prosí Marii o její mocnou přímluvu u Boha:

Buď zdráva, Marie, milostí zahrnutá,
Pán s tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami (nade všechny ženy)
a požehnaný plod tvého těla, Ježíš.
Svatá Marie, matko Boží, pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

zdroj : https://www.maria.cz/modlitba/modlitba-k-marii-a-ke-svatym

V roce 1898 se obec postarala o vystavění nové sakristie při kapli. Roku 1900 provedeno oplechování střechy věže. Později, asi ve 20. letech, zásluhou krajanů žijících v Americe, získala kaple věžní hodiny. V 70. letech hodinový stroj demontován, objeven po roce 2007 a vrácen zpět do kaple.

Další život osady i dění v kapli tragicky předznamenalo vysídlení německých obyvatel po 2. světové válce. Kaple chátrala a byla úmyslně devastována zvláště v 60. a 70. letech 20.století.

Kaple v současné době je po rekonstrukci a je v péči Spolku osadníků Červené na Šumavě mezi jehož hlavní cíle  patří obnova památkově chráněné kapličky na návsi v Červené a spolupráce s Městským úřadem v Kašperských Horách ve všech otázkách týkajících se osady Červené.

http://www.cervena-na-sumave.cz/

náves na Červené
foto . https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/%C4%8Cerven%C3%A1-n%C3%A1ves.jpg/375px-%C4%8Cerven%C3%A1-n%C3%A1ves.jpg

 

Varhany v kapli P. M. Pomocné v Červené

Komentáře nejsou povoleny.