Kaple Zmrtvýchvstání Páně

kaple Zmrtvýchvstání páně – nynější stav foto : Milan Bechyně

Její zbytky (obvodové zdi) lze nalézt jihovýchodně od města u místní části Prádlo při polní cestě na někdejší polní trati ,, Schönflur“ poblíž malého potůčku. Kaple se místně nazývá Na prádle; stála již v 17. století. – Kaple i pozemek pod ní patří městu Kašperské Hory.

Kaple byla poměrně výstavnou svatyňkou. Zdivo je provedeno převážně z lomového kamene, záklenek vstupu je z cihel. Průčelí kaple bylo členěno pilastrovým řádem a mírně předstoupenou paspartou segmentově zaklenutého vstupu. V bočních stěnách kaple bylo po jednom okenním otvoru dnes již neurčitého tvaru.V interiéru kaple jsou v rozích patrné zbytky náběhů klenby, proti vstupu je dochována mělká nika, pod ní torzo kamenné kašničky, do kaple vtéká pramen.

Podle kronikáře Panni se k této kapli se zobrazením Zmrtvýchsvatého Spasitele chodívalo o prvním prosebném dni procesí. Stavebník tohoto místa modlitby nebyl kronikáři znám, kapli však udržovala obec. Lidé se tu modlili před Velikonocemi o Bílé sobotě.

 

V poválečných letech po roce 1945 kaple ještě v úplnosti stála. Zřejmě do té doby v ní setrvávala pozdně barokní dřevěná, asi jeden metr vysoká, polychromovaná socha Zmrtvýchvstalého Krista uložená později do muzea v Kašperských Horách. Podle muzejního záznamu tu byla po roce 1945 také životní pozdně gotická socha sv.Mikuláše z doby kolem 1500, pocházející původně nejspíš z místního gotického kostela sv.Mikuláše

foto kaple z roku 1946   zdroj: https://pastvu.com/p/273470

 

 

Tohle zapomenuté místo hledejme vedle Kašperských hor mimo značené cesty. Údolím pod kopcem Lišák přitéká miniaturní potůček, pramenící v přírodní rezervaci s příznačným názvem Nebe. Lokalitě se obecně říká Na prádle, což má původ ve středověku, kdy tady byly úpravny a čističky zlatonosných rud. Půjdeme-li proti proudu, mineme parkoviště pod místní sjezdovkou a pak i poslední domy a chaty. Údolí potoka se zdvihá k Nebi, a to doslova, protože Nebe je název zdejší přírodní rezervace. Asi půl kilometru od sjezdovky vtéká do potoka silný pramen. Prameniště je přímo v ruinách kaple Zmrtvýchvstání Páně.

Torzo kaple je poslední ,,drobnou“ památkou v Kašperských Horách, která není udržována a chátrá. Její záchrana a obnova byla shledána za žádoucí. V roce 2012 zpracovala Bc. Barbora Podzemská diplomovou práci  – Ekonomická analýza rekonstrukce vybrané drobné církevní stavby v oblasti Kašperských Hor. V této diplomové práci také zpracoval ing. arch. Vojtěch Listik model architektonického řešení rekonstrukce kaple Zmrtvýchvstání Páně a byl také navržen i rozpočet nákladů rekonstrukce. Je tedy naděje ,že by v budoucnu mohla být tato památka zrekonstruována.

model architektonického řešení rekonstrukce kaple – ing.arch.Vojtěch Listik
zdroj : diplomová práce B. Podzemská 2012

Komentáře nejsou povoleny.