kaple sv.Rocha

 

kaple-svatého-Rocha
foto: Jitka Marková

Kaple sv.Rocha ( Rosalie a Šebestiána ) je umístěna v SZ výběžku města jižně při cestě ke hřbitovu ve Smetanově ulici. Druhá ze čtyř stávajících kaplí podél cesty od města ke kostelu sv.Mikuláše. Stavba mírně zapuštěna do svahu, zděná, s masívními zdmi na obdélném půdorysu, krytá sedlovou šindelovou střechou s valbou nad závěrem. V průčelí široký, segmentem zaklenutý vchod, v němž v hloubce zapuštěny dvoukřídlé dřevěné dveře. Průčelí završuje trojdílný štít s drobným trojúhelným nástavcem nad římsou. Štít ve spodních rozích původně zdoben volutami. Vybrání nad nimi při poslední opravě dozděna. V levé boční stěně jedno malé obdélné okénko s mříží.

Dat.: baroko, cca. 17.století, přestavěno v 19. století

Svatá Rozálie (1130–1166)
Jméno Rozálie z Palerma zapsal do římského martyrologia r. 1630 papež Urban VIII. Měla to být dcera knížete Sinibalda, strýce Viléma I. z XII. století. Pobytem v prostředí dvora byla ale natolik znechucená, že vstoupila do baziliánského kláštera. Ani tam ale neuspokojila svou potřebu samoty, proto začala žít v jeskyni na pozemcích svého otce, později se na pokyn anděla usadila na Monte Pellegrino ve sluji nad mořským pobřežím, kde v modlitbách dlela až do smrti. Její ostatky byly v jeskyni nalezeny v roce 1624. Po jejich přenesení do Palerma skončila ve městě morová epidemie. Rozáliin kult se rozšířil zejména zásluhou jezuitského řádu. Je uctívána jako pomocnice proti nakažlivým nemocem. Když byla Sicílie v r. 1743 opět sužována morem, tehdy se občané Palerma obrátili s prosbami k sv. Rozálii a epidemie se městu vyhnula.

zdroj: https://prostor-ad.cz/pruvodce/pvychod/zasmuky/marsloup/rozalie.htm

Svatý Roch

Je světec z poloviny historicky nedoložitelnou, přesto skutečnou a oblíbenou postavou. Pochází z Montpellier ve Francii, kde se narodil asi r. 1295. Nejprve mu zemřel otec, pak matka a Roch rozdal chudým co zdědil a vydal se na pouť do Říma. Přes Alpy dorazil do Itálie a v městečku Akvapendentě se prý setkal s morovou epidemií. S odvahou a láskou začal pomáhat všem potřebným, nejen tam, ale i na dalších místech. V římských špitálech pomáhal asi tři roky a mluví se u něj o charismatu zázraků, kdy znamením kříže uzdravoval nakažené. V Římě se snad také nakazil, ale i uzdravil a pokračoval jako poutník dále. Prošel a pomáhal v Ceseně, Novary, Rimini i v Piacenze. Tam údajně morová nákaza více ohrožovala jeho život. Na noze měl nepěkné morové vředy a proto se stáhl do samoty u řeky Pádu. Z odlehlého dvorce mu domácí pes nosil chleba a tím mu pomohl přežít.

zdroj : http://catholica.cz/?id=4196

sv. Roch

sv.Rozálie

 

Zasvěcení kaple sv.Rochu, případně sv. Rozálii a sv.Šebestiánu potvrzuje známá skutečnost, že v kapli až do počátku 60. let 20. století byl umístěn obraz znázorňující tyto patrony, malovaný na dřevěné desce, svými rozměry a úpravou přizpůsobený ploše v závěru kapličky nad vyzděným oltářním výstupkem ( menzou). Obdélníkový obraz se segmentovým obloukem, dnes vystavený v jižní boční lodi arciděkanského kostela sv.Markéty v Kašperských Horách. Jak dokládá nápis na obraze i zpráva  ve farní kronice, kapli dal přestavět a obraz do ní pořídil pan Achaz Hable, měšťan a městský radní se svou manželkou Cecílií v době 1860 – 1861. Městská kronika E. Panni uvádí, že na cestě ke kostelu sv. Mikuláše je po kapli sv. Jáchyma kaple sv.Rocha, jejíž původ zůstává neznámý. Při vypuknutí epidemických chorob se tu držely večerní pobožnosti. Toto stavení zcela obnovil měšťan Achaz Hable v roce 1861.

interiér kaple
foto: Milan Bechyně

Komentáře nejsou povoleny.