kaple sv. Jáchyma

kaplička sv. Jáchyma Kašperské Hory
foto: Jitka Marková

Masivní kapličková boží muka sv. Jáchyma ( St. Joachimskapelle ) se nachází u cesty z města ke hřbitovu ve Smetanově ulici na zahradě domu čp. 337.

Vyzděno z kamene, kryto prejzy. Vysoký hranolový sokl je od tabernáklu krytého sedlovou stříškou oddělen jednoduchou římsou z přitesaného kamene. Vlastní otvor je zaklenut lomeným obloukem, v němž deskový obraz na dřevěné desce segmentového tvaru s figurálním výjevem. Patrně se jedná o obraz umístěný sem při opravě kaple v roce 1860. Obraz znázorňuje Zasnoubení sv. Jáchyma se sv. Annou.

Dat.: podle dokumentace NPÚ Plzeň je kaple z 18. století, v některých materiálech hodnoceno však jako gotická památka ze 14 – 15. století. Podle Soupisu památek autorů Hostaše a Vaňka pochází tato stavba ze 16. století.

Městská kronika E. Panni uvádí, že prosebné procesí navštěvovalo kapli sv. Jáchyma – zděná boží muka, v jejichž prohlubni ( Vertiefung ) je obraz Zasnoubení sv. Jáchyma a sv. Anny. V blízkosti kaple se nacházela polní trať sv. Jáchyma.

 

sv. Jáchym foto: https://www.wikiwand.com/cs/Svat%C3%BD_J%C3%A1chym

Svatý Jáchym (Joachim, Joakim, Jehoiakim, Eliakim, Eli) svatá Anna byli dle legendy rodiče Panny Marie. V kanonických evangeliích, které tvoří Nový zákon, o nich zmínky nejsou, jejich jména jsou uvedena v apokryfním evangeliu svatého Jakuba. Jméno Joachim je vykládáno jako „příprava na Pána“ a jméno Anny jako „milostná, laskavá“.

Podle svatého Jakuba byli manželé zřejmě dosti prosperující pastýři, kteří výtěžek svého hospodářství spravedlivě dělili mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým a vlastní potřeby.Problémem bylo to, že neměli děti. Neplodnost u Židů byla považována za výraz nepřízně Boží a chrámoví kněží dokonce jednoho dne z toho důvodu odmítli přijmout oběti, které chrámu přinesli. Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil k Bohu. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny a slíbil jim narození dítěte. Skutečně se jim přes vysoký věk narodila dcera, které dali jméno Marie. Otec zemřel krátce po jejím narození a Marie byla ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu.

Tradičně je svatý Jáchym zobrazován s lopatou.

Svátek sv. Jáchyma býval zařazen na 16. srpna, ale dnes je slaven společně se svátkem svaté Anny 26. července.

zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_J%C3%A1chym

 

Zřizovatel  – zakladatel kaple byl už tenkrát neznámý, kapli udržovala městská obec. Podle farní kroniky byla kaple opravena péčí města spolu s kaplemi sv. Antonína a sv. Rosalie v roce 1860. Dnes se o kapli starají majitelé pozemku, na němž kaple stojí a zároveň majitelé domu čp. 337

 

Komentáře nejsou povoleny.