kaple sv.Erasma

kaple sv. Erasma
foto : Jitka Marková

Kaple sv. Erasma se nachází při cestě z města ke hřbitovu, na jih od komunikace, SZ od města, cca 1,25 km od náměstí. Třetí z celkem čtyř stávajících kaplí vystavěných podél cesty spojující město se hřbitovem, stojí v mírném svahu.

Zděná na mírně obdélném půdoryse s masivními zdmi. Krytina pálená – tašky, prejzy. Fasády hladké. V průčelí široký, segmentem zaklenutý vchod. V něm hluboce osazeny dřevěné dvoukřídlé dveře. Nad profilovanou římsou prostý trojúhelný štít. V bočních stranách protějškově dvě malá na výšku obdélná okénka s mříží zaklenutá segmentem. Interiér zaklenut valenou segmentovou klenbou, v závěru oltářní nika.

Dat.: lze jí zařadit do 17. století, baroko

Kronikář E. Panni ke kapli uvádí: ,, Kaple sv. Erasma, zděná, uzavřená dveřmi, ve které od doby, kdy ji dal restaurovat sklářský podnikatel Johan Lötz, se nachází obraz sv. Jana Křtitele. Kaple byla založena Ludvíkem Castalo, údržba připdá ale obci. Zde se držela druhá prosebná zastávka,“                                                                                          

      Kaple sv. Erasma ve Smetanové ulici
foto. Milan Bechyně 

Kapli zaznamenává indikační skica z roku 1837. Vzhledem k tomu, že v kapli až do do počátku 60. let 20. století byl vystaven kronikářem připomínaný obraz sv. Jana Křtitele ( Křtu Páně, s nápisem, olej na plátně z počátku 19. století ), umístěný pak z bezpečnostních důvodů do hřbitovní kaple sv. Anny, lze předpokládat, že se jedná o kapli sv. ‚Erasma.

sv. Erasmus 
foto : https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Erasmus

Svatý ErasmusErasmus z Antiochie též Erasmus z FormieErmoErloElmo nebo Telmo , byl biskup a křesťanský mučedník. Římsko-katolická církev jej slaví jako světce a řadí ho mezí Čtrnáct svatých pomocníků v nouzi a utrpení. Bývá vyobrazen v oděvu biskupa s mitrou na hlavě a s berlou v pravici. Jeho charakteristickým atributem jsou střeva navinutá na hřídeli, kterou drží v levici. Podle legendy mu při mučení bylo rozříznuto břicho a střeva zaživa navíjena na hřídel. Objevuje se jako reprezentační stojící figura, vyobrazen v poutních kostelech mezi Čtrnácti svatými mučedníky, zejména na oltářních archách doby pozdní gotiky, až po dobu barokní, například na postranním oltáři v kostele františkánů v Kadani nebo bazilika Vierzehn Heiligen nedaleko Bad Staffelstein v Bavorsku. Druhým typem obrazů je legendární scéna, na níž leží mučen vojáky za císařova dozoru.

Pomáhá při nemocech dutiny břišní. Dále je patronem námořníků, provazníků, soustružníků a tkalců.

zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Erasmus

Lidé k němu vysílali prosebné modlitby při křečích, kolikách, bolestech v podbřišku a nemocech břicha, chorobách žaludku, při porodech. Dokonce mu příslušela ochrana proti dobytčímu moru. Podle legendy mu vytrhávali navijákem jeho vnitřnosti z těla, ale on přestál tato muka živý.

Rovněž údaje ve farní kronice o farských pozemcích uvádějí : ,, Na cestě ke sv. Anně nad kaplí sv. Erasma je louka zvaná Staudenwiese – jméno má od toho, že byla celá zarostlá lískovými keři. Kromě toho byla louka plná velmi hlubokých jam od někdejšího dolování, když se zřítily podzemní šachty a chodby, takových, že by v nich mohla stát chalupa, kterou by nebylo z cesty vidět. Na louce tedy skoro nemohlo nic růst. Ve snaze po jejím zůrodnění nechal farář N. Töpper všechny lístky vykopat a na své vlastní náklady jámy zaplnit.

Určení vzniku kaple do 17. století se jeví jako správné i po ověření osobních dat městskou kronikou uváděného zakladatele Ludviga Castalia. Je možné, že kaple pomocníka v nouzi při bolestech břicha – sv.Erasma na cestě ke hřbitovu, je vzpomínkou na šťastné  překonání koliky nebo jiného vnitřního bolestivého onemocnění zakladatele kaple – kašperskohorského měšťana Ludwiga Castalia , který zemřel 17. 10. 1732 ve věku 70 let.

 

Komentáře nejsou povoleny.