Kaple Sv. Archanděla Michaela

foto : Milan Bechyně

Dominantou svažité návsi vesničky Opolenec ( 600 m.n.m, 3 km SZ od Kašperských Hor) je kaple sv.Archanděla Michaela. Kaple je situována ve středu horní části návsi. Opolenec je poměrně starou osadou, o níž je zpráva již k roku 1436, kdy byla v držení města Sušice. Od roku 1584 obec patřila městu Kašperským Horám.

Je to zděná stavba obdélného půdorysu s trojúhelným štítem, s půlkruhovým závěrem, trojúhelný štít oddělen profilovanou římsou, obdélný vchod s půlkruhovým obloukem, na sedlové střeše – blíže štítu na nezvykle mohutné báni spočívá čtyřboká zvonička ukončená cibulí s křížkem na vrcholu, krytina – plech.

Podle pamětníků v 1.polovině 20. století se v kapli shromažďovali lidé z vesnice k pravidelným májovým pobožnostem. Ve 40. letech tu na žádost místních obyvatel sloužil občas Mše svaté kašperskohorský arciděkan Mons. Johann Spannbauer. Slavnostní znovuvysvěcení kaple provedl o michalském posvícení v září 1940.

Kapli dlouhou dobu zdobil obraz, olej na plátně, lidová práce z 19. století, představující Sv. Rodinu. Obraz je od 60. let uložen na faře v Kašperských Horách. Někdy po roce 2005 z kaple byla zcizena dřevěná polychromovaná soška Archanděla Michaela asi z první poloviny 20. století.

Komentáře nejsou povoleny.