Kaple Sv. Archanděla Michaela

 

kaple sv. Archanděla Michaela Opolenec
foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Kaple_Opolenec.JPG/375px-Kaple_Opolenec.JPG

Dominantou svažité návsi vesničky Opolenec ( 600 m.n.m, 3 km SZ od Kašperských Hor) je kaple sv. Archanděla Michaela. Kaple je situována ve středu horní části návsi. Opolenec je poměrně starou osadou, o níž je zpráva již k roku 1436, kdy byla v držení města Sušice. Od roku 1584 obec patřila městu Kašperským Horám.

Opolenec ( Opelitz ) u Kašperských Hor
foto : foto neznámého autora po roce 1930

Je to zděná stavba obdélného půdorysu s trojúhelným štítem, s půlkruhovým závěrem, trojúhelný štít oddělen profilovanou římsou, obdélný vchod s půlkruhovým obloukem, na sedlové střeše – blíže štítu na nezvykle mohutné báni spočívá čtyřboká zvonička ukončená cibulí s křížkem na vrcholu, krytina – plech.

Podle pamětníků v 1.polovině 20. století se v kapli shromažďovali lidé z vesnice k pravidelným májovým pobožnostem. Ve 40. letech tu na žádost místních obyvatel sloužil občas Mše svaté kašperskohorský arciděkan Mons. Johann Spannbauer. Slavnostní znovuvysvěcení kaple provedl o michalském posvícení v září 1940.

Kapli dlouhou dobu zdobil obraz, olej na plátně, lidová práce z 19. století, představující Sv. Rodinu. Obraz je od 60. let uložen na faře v Kašperských Horách. Někdy po roce 2005 z kaple byla zcizena dřevěná polychromovaná soška Archanděla Michaela asi z první poloviny 20. století.

Archanděl Michael
foto: http://www.farnost-svabenice.cz/wp-content/uploads/2018/09/sv-michael-208×300.jpg

sv. Michael , Michael, archangelus
patron celé církve, vojáků, lékárníků, pekařů, obchodníků, sklářů, slévačů, radiomechaniků, vahařů, zaměstnanců bank (1958); italských měst Cuneo, Caltanissetta, Monte Sant’Angelo, Sant’Angelo dei Lombardi, Compatri z Caserta; vzýván jako pomocník umírajících. Mezi jeho atributy patří váhy, drak nebo ďábel, meč, rytíř s křídly. Svatým Janem je představen v Apokalypse jako vítězný bojovník s drakem, který znázorňuje satana svrženého na zem. O jejich boji vypráví píseň „Byl boj na nebi“ … s drakem zlým, lstivým. Zpívá se v ní, že drak na zem je svržen, ale ten boj trvá dál, neboť ještě v srdcích mužů, v srdcích žen, ten drak musí být přemožen.

zdroj : http://catholica.cz/?id=4718

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

( Od papeže Lva XIII. po II. vatik. koncil bývala modlitbou po mši svaté.)

Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí; dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

 

celkový pohled na kapli
foto : MěKIS Kašperské Hory

 

detail oltáře
foto: MěKIS Kašperské Hory

interiér
foto : MěKIS Kašperské Hory

kaple Archanděla Michaela v Opolenci 
foto: MěKIS Kašperské Hory – duben 2020

Komentáře nejsou povoleny.