Kaple sv.Antonína

kaple sv. Antonína
foto: Jitka Marková

kaple sv. Antonína je situována v cípu ulic Vimperské a Besední. Vedle kapličky je budova Základní školy v Kašperských Horách a Sportovní hala.

Šestiboká zděná stavba pod jehlancovou střechou, vrcholící makovičkou a křížem. Stěny členěny slepými valeně klenutými nikami s vysazenými vysokými klenáky (klenák je obecně jakýkoli kónický dílec použitý k vyzdívání klenby. Může být z kamene či pálené hlíny (cihel), případně betonu. Pokud je v čele klenebního oblouku, bývá architektonicky zdůrazněn – zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klen%C3%A1k ). Obdélný vstup není rámován, vrcholí vysokým klenákem. Dveře dřevěné, novější, zhotovené podle původních.

Dat.: Na místě staré kaple objekt z roku 1897.

 

Podle kaple byla dlouhou dobu pojmenována dnešní Besední ulice ( původně St. Antonigasse). Stabilní katastr z roku 1837, případně jiné staré mapové podklady u ní zachycují i polní trať se jménem patrona kaple  – St. Antoniflur. V městské kronice E. Panniho se uvádí jako zděná z kamene, z obrazem sv. Antonína Paduánského, od neznámého zakladatele, udržovaná věřícími, kteří u ní drželi o večerech v oktávu sv. Antonína, modlitby. První zmínka o kapli je z října roku 1719, kdy kašperskohorská měšťanka Kareřina Fuchsová žádala o povolení vystavět v městě kapli sv. Antonína Paduánského. V roce 1861 byla kaple značně zchátralá a poničená, proto ji město vlastním nákladem opravilo a vybavilo novým zařízením. Tutéž kapli Kašperskohorští nově vystavěli v roce 1897 a 25. dubna téhož roku ji požehnal místní děkan P.Hirnschrodt. Z původního zařízení se dochoval obraz malovaný na dřevěné desce se segmentovým obloukem představující stojícího patrona kaple sv. Antonína Paduánského, sv. Archanděla Michaela a d. Výtvarná památka z 19. století je z bezpečnostních důvodů uložena na faře v Kašperských Horách.

interiér kaple sv. Antonína
foto : Jiří Černý

 

sv. Antonín Paduánský
foto: http://www.abcsvatych.com/ikonky/a/tn_antonin_paduansky.jpg

 

Svatý Antonín z Padovy
Žil v 13. století. Narodil se roku 1195 Lisabonu v Portugalsku ve zbožné šlechtické rodině. Křestním jménem se jmenoval Fernandéz. Již v patnácti letech vstoupil k augustiniánům do kláštera sv. Vincence, kam za ním stále chodili příbuzní a vyrušovali ho od studia, takže po nějaké době přestoupil do kláštera v Coimbře, kde zůstal až do svých 25 let. Dostalo se mu důkladného teologického vzdělání.
Po několika letech v Maroku muslimové umučili pět františkánských misionářů. Jejich těla byla převezena do Portugalska a pohřbena za účasti obrovského množství lidí. Na pohřbu byl i mladý Antonín a hluboce ho to dojalo. Rozhodl se je následovat. Vstoupil mezi františkány do kláštera v Coimbře, přijal zde jméno Antonín a odjel do Afriky, aby pracoval mezi muslimy. Hned po příjezdu však těžce onemocněl zimnicí a byl několik měsíců upoután na lůžko. Musel se vrátit do Evropy.Byl pozoruhodným znalcem Bible a jeho kázání dokázala ovlivnit prosté lidi i učence. Kázal v kostelech, na náměstích i na mořských plážích a jeho strhující proslovy si přišlo poslechnout někdy až 30 tisíc lidí a tlačenici museli zabraňovat pořadatelé. V Rimini se mu stalo, že ho zprvu nikdo neposlouchal a najednou vystrčily ryby hlavy z vody a naslouchaly mu. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku dali pokřtít. V Padově někteří lidé přicházeli do kostela zaujmout výhodné místo u kazatelny už o půlnoci. Nikdo si nebral zvlášť pěkné šaty, protože to Antonín hlavně o půstu neviděl rád. Když sestoupil s kazatelny, vrhli se mu posluchači k nohám a líbali jeho hrubý mnišský oděv. Podle legendy se prý jeden pohan posmíval svaté hostii a k všeobecnému údivu se jeho osel sám uklonil před hostií, kterou držel Antonín v ruce. Svatý Antonín měl chatrné zdraví a vyčerpán dlouhými misijními cestami se v roce 1231 uchýlil na statek Campo di San Pietro nedaleko Padovy. Nechal si v koruně ořechu postavit vzdušné sídlo a tam trávil volný čas. Cítil však, že se blíží smrt a odebral se těžce nemocen do bytu zpovědníka karmelitek na padovském předměstí. 13. června 1231 zde zemřel ve věku pouhých 36 let.

Je patronem za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; / proti lichvě a úrokům /*;  zdroj : http://www.abcsvatych.com/mesice/6/cerven13.htm

kaple sv. Antonína rok 2007
foto . Projekt PhotoPa

kaple sv. Antonína 2017
foto : Jiří Černý

 

Komentáře nejsou povoleny.