Kaple Hory Olivetské

kaple Hory Olivetské
foto : Jitka Marková – https://www.knihafotografii.cz/autorka/

kapli najdete na návrší ve svahu nad starou cestou Kašperské Hory – Rejštejn, na jihozápadním okraji Kašperských Hor.

Zděná stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem, krytá sedlovou střechou (plech).Na bocích po jednom drobném segmentem zaklenutém okénku.Nad korunní římsou štít členěný dvojicí pilastrů, které nesou segmentový nástavec. Interiér valeně zaklenutý.

foto: Milan Bechyně

Dat.: cca konec 18.století, baroko

Podle městské kroniky E. Panni byla kaple od neznámého pořizovatele a stála tam od nepaměti s obrazem Spasitele potícího krev.Na Velký pátek večer se tu zastavovalo procesí, jdoucí od  kaple Kalvárie a Grantl kaple.Na Zelený čtvrtek sem směřovalo procesí se zpěvem pašijové písně.

Tento originální kašperskohorský zvyk ,,Gründonnerstag Singen“ zanikl až vyhnáním německých obyvatel po 2.světové válce. V kapli byl až do počátku 60.let uchováván obraz – olej na plátně z 19. století představující klečícího Krista na Hoře Olivetské – Zahradě Getsemanské. Z bezpečnostních důvodů tato památka našla své uložení ve farním depozitáři v Kašperských Horách.Chátrající kaple byla opravena péčí města v roce 1993, slavnostně požehnána v srpnu téhož roku v rámci poutní slavnosti Panny Marie Sněžné farářem Františkem Štriblem.V 90. letech se sem na Zelený čtvrtek večer uskutečnil několikrát průvod za svitu pochodní s krátkou pobožností a zpěvem rytmických duchovních písní v podání mládeže z místního Dětského domova.

foto: Milan Bechyně

Komentáře nejsou povoleny.