Kaple Dvanácti apoštolů

Východně od vlastního intravilánu Kašperských Hor, před místní částí Cikánka, v ohybu Vimperské ulice, vedle silnice u polní odbočky k osadě Kavrlík se nachází kaple Dvanácti apoštolů ( Zwölfjüngerkapelle ). Kapli zmiňuje na tomto místě monografie Franze Penze i kolektivní vlastivědné dílo Im Lande der künischen Freibauern. Kaplička je zděná z kamene v podobě téměř hranolu, průčelí tvoří široce roztažený trojúhelný štít vyzděný v síle cihly. Zastřešeno jednoduchým oplechovaným pultem se sklonem dozadu. Na středu je výklenek se segmentovým obloukem uzavřený železnou mříží.

kaple Dvanácti apoštolů Kašperské-Hory
foto : Jitka Marková

Podle kronikáře E. Panni by tato stavba měla být nejstarší z kašperskohorských kaplí. Její vznik se datuje už do období výstavby hradu Kašperka. Panni dále uvádí, že kapli zakreslují již staré hornické mapy. Jak bylo ověřeno, kapli např. zaznamenává Gruben und Tagrevierkarte, Bergreichenstein 1767, ovšem jako ,, St. Magdalena Capelle. Přilehlé pole se nazývalo Todtenacker ( Pole mrtvých ) a majiteli tohoto pozemku patřila i tato kaple. Podle kronikáře jméno pole poukazuje na to , že tu mohlo být pohřebiště příslušné k hradu Kašperku a jemu patřícím vesnicím. Jak se uvádí v jedné z místních pověstí, při práci na polích v okolí kaple se prý téměř každoročně vyorávaly nějaké lidské a koňské kosti. Lidé tvrdili, že to jsou pozůstatky z bitky, která se tu udála mezi místními havíři a houfem husitů. Na místě, kde kašperskohorští havíři zvítězili, byla pak vybudována kaplička ,,Dank Gottes „ ( Bohudík), která teprve za jednoho pozdějšího faráře obdržela své dnešní jméno.

 

foto : Jitka Marková

Ke kapli se vztahuje zcela zvláštní pověst o uťaté mluvící hlavě. Za těžký zločin byl jistý mladý tovaryš odsouzen k smrti. Mohl však získat milost, kdyby mu nějaká čistá panna dobrovolně nabídla ruku k věčnému svazku. Po tři dny stál tovaryš připoután na náměstí k pranýři, ale dívky, které jej míjely, klopily studem oči a dělaly, že jej nevidí. A tak byl tovaryš třetího dne večer odvlečen k vápenici u Cikánky a tam byl sťat. U popraviště seděla v trávě mladičká dívka, která měla tovaryše upřímně ráda. Do její náruče se skutálela zkrvavená hlava. K dívce zvedla své oči a zasténala :,, Rezi, proboha, pomoz mi “ . Děvče pohladilo rozcuchané vlasy popraveného a políbila jej na bledé rty. Poté hlava zašeptala : ,,Pán Bůh ti zaplať, Rezičko, teď už patříš mně ! „. A pak umlkla navždy. Když lidé na místo přispěchali, bylo děvče již mrtvé, ale v rukou stále ještě svíralo zkrvavenou hlavu.

Na památku této zvláštní události byla na tom místě vystavěna kaple, která podle soch Dvanácti apoštolů, které prý tu stály, získala své jméno.

čelní pohled
foto : Jitka Marková

obraz Simona Uskakova rok 1685
foto : Apoštol – Wikipedie

Dvanác apoštolů – V užším slova smyslu se jím rozumí Dvanáct Ježíšových učedníků, které „ustanovil, aby byli s ním, aby je posílal kázat s mocí vyhánět zlé duchy“ (Mk 3,14-15)

Šimon Petr, Ondřej, Jakub – syn Zebedeův, Jan  – syn Zebedeův, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeúv, Tadeáš, Šimon Kananejský, Jidáš Iškariotský – dle Matouše

zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tol

  Verš ke kapličce – David Vávra                 

architekt David Vávra společně PhDr. Vladimír Horpeniak a starosta města Petr Málek u skleněného oltáře kaple Dvanácti apoštolů autor foto neznámý 14.2. 2016

Mnohá generace v ‚Kašperkách‘ věděla
že žije se lépe pod ochranou anděla
uprostřed kopců,
kde harmonii tvořitelova ruka dodělá
Zde dramaticky vanou větry z hor
v doteku potoků, lesů a jejich kor
s drsnou krajinou bojuje boží tvor
A tím jeho práce je pravdivá
je v ní něco navíc,
než odhalí nížina – ta rovina
každý nový den, šťastná novina
Však v podzemí čerti zkouší horníky
z temnoty rodí se zlaté troníky
rychleji vše se vrství na trpící a viníky
Katolík s husitou drží se pod krkem
Němec s Čechem posunem a postrkem
každodenně pouze přeme se,
jak včera v kině, banálně
nad slovním výrokem
Vždyť jsme na této zemi
jen chvilkoví hosti
budižme pomíjivé pýchy prosti
nejen dnes, ale přes věky,
stavme porozumění mosty
To však pouze naše vůle nezvládne
bez požehnání je veškeré úsilí marné,
ba i proradné
mávnutí křídla anděla je nadevše
ladné…

V neděli 14. února 2016 byl slavnostně odhalen skleněný oltář , který pro kapli Dvanácti apoštolů vytvořil architekt, herec, spisovatel a moderátor David Vávra. K této příležitosti David Vávra také napsal báseň , kterou kapli věnoval.

skleněný oltář
foto : Milan Bechyně

 

 

Komentáře nejsou povoleny.